Juni 3, 2009

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
Glittery texts by bigoo.ws

Iklan

dOa Quw ,,,

Juni 3, 2009

s1589247206_30105652_4707925

Ya Allah …!

Aku percaya, bahwa aku selamanya berada di hadapan-Mu . . .
Sunguuh, betapapun panjang umurku, namum aku sebenarnya
dalam berjalan menuju kepada-Mu . . .

Ya Allah …!

Aku telah menyaksikan bahwa sebenarnya tidak ada
Tuhan melainkan Engkau, yang menguasai sekalian alam . . .
Dan sebenarnya aku, sekiranya aku terlupa atau tersalah,
Engkau jua yang Maha Pengasuh-Penyayang . . .

Ya Allah …!

Engkau telah menunjukan kepadaku akan kata yang benar
dalam kehidupan dunia . . .
Maka tetapkanlah aku dengan ucapan yang teguh pada hari akhir , , ,

Ya Allah …!

Jadikanlan aku ketika berlangsungnya pemeriksaan tidak
tersesat dari kebenaran yang nyata, walaupun telah menimpa
kepadaku sesuatu dan walaupun syetan memperdayakan aku . . .

Ya Allah …!

Berilah petunjuk kepadaku pada waktunya aku mengucapkan
“Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau . . .
Tidak ada Tuhan bagiku selain Engkau dan tidak aku
menyembah selain kepada Engkau”

Ya Allah…!

Tuliskanlah bagiku penyaksian tauhid dalam kitab
amalku dan agar didatangkanlah dia dari sebelah kanan. . .
Dan jadikanlah syahadatku menjadi syafaat bagiku dan
Engkaulah jadi pelindungku . . .

Ya Allah …!

Ampunilah daku dan semua kaum Muslimin . . .
Dan janganlah Engkau kecewakan kami dengan karunia-Mu
pada hari pembalasan nanti . . .

Ya Allah …!

Kumpulkanlah aku dengan semua orang-orang yang
mencintai-Mu di dalam sorga tempat yang tinggi . . .
Dan janganlah Engkau halangi kami daripada kelezatan
memandang kepada-Mu, wahai Tuhan yang menguasai sekalian alam . . .

Ya Allah …!

Jadikanlah dunia kami amal yang shaleh
yang mendekatkan kami kepada-Mu . . .
Dan akhir hayat kami puji-pujian kepada Enkau,
sedang lami berada di hadapan-Mu . . .

Religious Myspace Comments
MyNiceSpace.com

Days - Weekend Myspace Comments
MyNiceSpace.com


Tujuan Manusia Diciptakan

Mei 13, 2009

Apa tujuan penciptaan manusia?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin meng-ingatkan pada kaidahumum tentang apa yang diciptakan Allah Ta’ala dan apa yangdisyariatkan-Nya. Kaidah ini diambil dari firman Allah Ta’ala:

Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. [Yusuf:83], dan firman-Nya:

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. [Al-Ahzab:1] serta ayat-ayat lainnya yang menunjukkan tentang pene-tapan hikmahAllah Ta’ala pada apa yang diciptakan-Nya dan apa yangdisyariatkan-Nya, yaitu ketentuan-ketentuan-Nya dalam penciptaan dansyariat. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang diciptakan AllahTa’ala kecuali ada hikmahnya, baik itu dalam hal mengadakannya ataupunmeniadakannya, dan tidak ada sesuatu pun yang disyariatkan AllahTa’ala kecuali untuk suatu hikmah, baik itu yang diwajibkan, atau yangdiha-ramkan ataupun yang dibolehkan.

Namun kadang-kadang hikmah-hikmah yang tercakup dalam hikmahpenciptaan dan pensyariatan itu kita ketahui, kadang pula tidak kitaketahui dan ada pula yang hanya diketahui oleh sebagian orang sajasesuai dengan ilmu dan pemahaman yang diberikan Allah Ta’ala kepadamereka. Demikianlah, maka kami katakan; bahwa sesungguh-nya AllahTa’ala menciptakan jin dan manusia untuk suatu hikmah yang agung dantujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah [menghamba] kepada-Nya,sebagaimana firman-Nya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya merekamenyembah-Ku. [Adz-Dzariyat: 56].

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamusecara main-main [saja], dan bahwa kamu tidak akan dikembali-kankepada Kami[Al-Mukminun: 115].

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja [tanpapertanggungjawaban][Al-Qiyamah: 36].

Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Ta’alamempunyai hikmah yang agung dalam penciptaan jin dan manusia, yaituuntuk beribadah kepada-Nya.

Ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah Ta’ala dengan penuhkecintaan dan pengagungan dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya danmenjauhi larangan-larangan-Nya sesuai dengan tuntunan yang ditetapkandalam syariat-syariat-Nya. Allah Ta’ala berfirman,

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah denganmemurnikan ketaatan kepada-Nya dalam [menjalankan] agama yang lurus.[Al-Bayyinah: 5].

Jadi, itulah hikmah penciptaan jin dan manusia. Dan berdasarkan ini,maka barangsiapa yang membelakangi Rabbnya dan enggan beriba-dahkepada-Nya, berarti ia telah mencampakkan hikmah penciptaan para hamba,dan perbuatannya itu berarti persaksiannya bahwa Allah Ta’ala telahmenciptakan makhluk dengan sia-sia, kendati hal itu tidakdinyata-kannya, namun telah menunjukkan keangkuhan dan kesombongannyauntuk taat kepada Rabbnya.

Religious Myspace Comments
MyNiceSpace.com


Cinta Dalam Islam

April 18, 2009

Cinta Dalam Islam


Cinta merupakan sesuatu yang istimewa. Namun banyak orang melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan cinta yang dirasakannya.

Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki cinta, bahkan seorang muslim sangat dianjurkan untuk memiliki cinta.

Cinta yang sempurna adalah cinta yang dapat menggiring orang yang merasakannya pada hal-hal yang progresif dan positif untuk menuju keridhaan Allah SWT dan membangun rumah tangga adalah tujuan utamanya.

pimp myspace profile

pimp myspace profile

Thank You Myspace Comments
MyNiceSpace.com